0
Login

Telefon+420 739 662 981E-mailinfo@martinek-rekuperace.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

děkujeme za Váš zájem o námi nabízené produkty a služby.

Velice si vážíme důvěry, s kterou jste nám své osobní údaje svěřili a ujišťujeme vás, že se při nakládání s vašimi údaji řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Od 25.května 2018 nabývá účinnosti nové Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které zpřísňuje nastavené standardy.

Správce osobních údajů

Provozovatelem webových stránek, včetně dceřiných stránek a e-shopů je:

Stanislav Martínek, IČO 13888005, sídlo Studenec 204, 675 02 Koněšín, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Náměšť nad Oslavou (dále jen „Správce“)

kontaktní telefon: +420 724 257 276

kontaktní email: martinek@martinek-rekuperace.cz

Bezpečnost

Stanislav Martínek přijal technická a organizační bezpečnostní opatření tak, aby byly ochráněny vaše osobní údaje. Údaje jsou chráněny především proti zneužití nepovolanými osobami, jakékoliv manipulaci, ztrátě či zničení. Bezpečnostní opatření vylepšujeme v souladu s postupujícím vývojem technologií na poli zabezpečení dat.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR je splněna i informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, je Vám umožněno uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zásady ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo při realizaci smlouvy.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli (správci).

Subjekt má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, právo kdykoli písemně požádat o vymazání údajů z naší databáze.

 

Zdroje osobních údajů

– přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.),

– distributor,

– veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

– popisné údaje (např. bankovní spojení),

– další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,

 

Kategorie subjektů údajů

– zákazník správce,

– distributor správce,

– zaměstnanec správce,

– dopravce,

– dodavatel služby,

– jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci,

– uchazeč o zaměstnání.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

– zpracovatel,

– státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy,

– zákazníci (klienti) správce,

– zaměstnanci a členové správce,

– dodavatelé služeb,

– jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci,

– uchazeči o zaměstnání,

– smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa,

– finanční ústavy,

– příp. další příjemci – dle souhlasu uděleného ze strany subjektu údajů (např. předání osob. údajů do zahraničí – státy EU).

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na našich stránkách souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Používáme Vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a pro marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

 Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a mohli podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače naše stránky navštívili. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • plnění smlouvy (prodej produktů, poskytování služeb) - vaše osobní údaje v rozsahu:
  • jméno, příjmení / název společnosti,
  • adresa,
  • telefon,
  • emailová adresa,
  • IČ,
  • DIČ,
  • bankovní spojení,
  • historie a výše objednávek, 

nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodávka zboží aj.) na základě smluvního vztahu, který jsme se zákazníkem či distributorem uzavřeli,

 • jednání o smluvním vztahu
  • jméno, příjmení / název společnosti,
  • adresa,
  • telefon,
  • emailová adresa,
  • IČ,
  • DIČ,
  • bankovní spojení,
  • historie a výše objednávek,

nezbytně potřebujeme k jednáním o smluvním vztahu (např. budoucí dodávka zboží aj.) se zákazníkem či distributorem,

 • vedení účetnictví - vaše osobní údaje / fakturační údaje:
  • jméno / název společnosti,
  • adresa,
  • IČ,
  • DIČ,
  • bankovní spojení

nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů,

 • marketing – zasílání newsletterů - vaše osobní údaje:
  • e-mail,
  • jméno,

využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Tyto Vám zasíláme jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení. Váš souhlas můžete kdykoliv okamžitě odvolat zaslání emailu na kontakt správce.

 • dalšími účely mohou být:
  • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce),
  • archivační povinnost na základě zákona,
  • výběrová řízení na volná pracovní místa,
  • plnění zákonných povinností ze strany správce,
  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
  • zajišťování podpory prodeje zboží včetně marketingových způsobů,
  • ochrana majetku, bezpečnost a ochrany zdraví při práci, požární ochrana
  • nabízení obchodu nebo služeb,
  • vytváření interních databází, analýz, prognóz a statistik

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají na základě zpracovatelské smlouvy (tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům) přístup naši spolupracovníci: externí účetní pracovník, externí dopravce, a externí pracovníci ICT řešení, platformy Facebook, Google. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Veškeré zpracování osobních údajů je a bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: martinek@martinek-rekuperace.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a jaký je účel tohoto zpracování. Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, můžete využít právo na omezení zpracování.

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování, můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení, ale stále zpracováváme vaše osobní údaje pro účely plnění kupní smlouvy.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. K tomu potřebujeme 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností (např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat elektronickou poštou.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádia, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, ať už jste náš zákazník, nebo zákazníkem ještě nejste, pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.

Toto znění je účinné od 25.5.2018

Máte dotaz nebo vás zaujala naše nabídka?
VOLEJTE NA +420 739 662 981 NEBO NAPIŠTE A MY SE VÁM OZVEME

*


*
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace